ESTATUTS

CAPITOL PRIMER

CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ I REGIM JURÍDIC

Article 1r.- A l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, i per un millor compliment del manament del seu art. 27 i concordants Així com de l’art. 15 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i també d’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació, el Decret 230/2005 i el Decret 202/1987 de Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es constitueix a CARDEDEU una Associació de Pares d’Alumnes amb la denominació de ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL CEIP RAMON MACIP-DOLORS GRANÉS. Article 2n.- Aquesta Associació, que té plena capacitat jurídica i d’obrar pel compliment dels seus fins, es regeix pels presents Estatuts i pel acord vàlidament adoptats al si dels seus òrgans de govern i, en tot cas, es regeix també per la normativa reguladora de les associacions de pares i de les associacions en general, estatal o autonòmiques segons les seves respectives competències…”

Descarrega’t els estatuts aquí!